Sözleşme

TOPLU ELEKTRONİK POSTA GÖNDERİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİİşbu sözleşme Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad., Terra Plaza No:25, 34764 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Fins Bilişim Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti (işbu sözleşmede bundan sonra SendMail olarak anılacaktır)

İle

.......................................................adresinde mukim ............................................... (işbu sözleşmede bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır)

Arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde düzenlenmiştir.

GİRİŞ:

SendMail, kullanıcılarına ürünlerini ve hizmetlerini geniş kitlelere tanıtabilmeleri için toplu elektronik posta gönderimi altyapısı sunmaktadır.

Bu bağlamda SendMail 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak elde edilmiş elektronik posta veritabanlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak gönderilmesi için gerekli altyapı hizmetini verir.

SendMail altyapısı kitlelere izinsiz (spam) elektronik posta gönderilmesi için kullanılamaz. Müşteri SendMail sistemine üye olurken, “Sözleşmeyi okudum ve şartları kabul ediyorum.”  kutucuğunu işaretlemekle işbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş sayılır.

1.TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1 SendMail 6563 sayılı Kanun kapsamında izin alınarak toplanmış elektronik posta adreslerine, duyuru, haber, kampanya v.b. içeriklere sahip elektronik posta gönderilmesi için gerekli altyapıyı sağlamayı Müşteri’ye taahhüt eder.

Müşteri, gönderilen elektronik posta mesajlarının 6563 sayılı Kanun  kapsamında izinli olarak ve MÜŞTERİ tarafından önceden izin alınarak toplanmış veritabanlarına gönderileceğini, Kanun’a aykırılık veya yürürlükteki mevzuata aykırılık, kişilik haklarına saldırı, haksız rekabet, marka haklarına ve fikri ve sınai haklara  tecavüz, ayrımcılık ve sair hukuka aykırılıkların bulunduğu  iddiasıyla yapılacak başvuruların, açılacak davaların ve sair yasal yaptırımların tek muhatabının Müşteri olduğunu, SendMail’in sadece bir altyapı sağlama hizmeti verdiğini, elektronik posta mesajlarının gönderileceği veritabanlarının oluşturulmasına veya elektronik posta mesajlarının içeriğine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde katkında bulunmadığını, SendMail’in herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda SendMail’in bu zararlarını tazmin etmeyi, ayrıca SendMail’in bu tür hukuka aykırılıklar gerçekleştiren Müşteri hesabını önceden bildirimde bulunmadan kapatabileceğini, bu nedenle SendMail’den herhangi bir talep hakkının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2 Müşteri, herhangi bir nedenle oluşabilecek sorunlar sebebiyle gönderim yapılamaması, yanlış veya eksik gönderim yapılması gibi konularda SendMail’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin elektronik posta adreslerine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya mesajları alan kişiye isteği dışında gönderilmiş olmasından SendMail’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, SendMail’in mesajların alıcılar tarafından okunmasını sağlama veya elektronik posta kutularının “gelen” kısmına düşürülmesi yönünde bir taahhüdünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.3 Gönderilen tüm elektronik posta mesajlarının büyüklükleri SendMail tarafından ölçümlendirilir.  SendMail elektronik posta gönderim sayısına bir sınır koymamaktadır, ancak gönderilecek dosya boyutunun 2048 KB (Kilobyte)’ı geçmemesi gerekmektedir. Aksi durumda sistemin elektronik posta mesajını göndermemesi nedeniyle Müşteri para iadesi ve sair bir talepte bulunamaz.

1.4 SendMail bir hesabın, kendi takdirine göre belirleyeceği bir zamandan beri kullanılmadığını ve hizmetler için herhangi bir ödeme yapılmadığını tespit etmesi durumunda bu hesabı kapatma hakkını saklı tutar.

1.5 Müşteri, SendMail tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olması nedeniyle Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik’in 7/4(f) maddesi gereğince cayma hakkının bulunmadığını ve cayma hakkını kullandığından bahisle ödediği miktarın iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 Müşteri gönderilen elektronik posa mesajlarının içeriğinde kullanılan karakterlerin ISO 8859-9.standartlarını karşılamaması nedeniyle alıcılara eksik, anlamsız, karmaşık vs surette okunamayacak şekilde iletilmesinden dolayı SendMail’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, içerikler ve içerikte kullanılan yazı karakterleri, görseller ve sair unsurlarla ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 MÜŞTERİ, mesaj içeriğinde kullandığı ifadelerin, görsellerin, tasarımların ve sair unsurların üçüncü şahısların marka haklarını, fikri ve sınai haklarını, telif haklarını ihlal etmediğini, kullandığı içeriklerin özgün olduğunu veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca lisans/ruhsat sözleşmesi kullanım hakkını aldığını veya aynı Kanun’un 52. maddesine uygun olarak mali hakların devri sözleşmesi ile hakları devraldığını, hakların ihlali iddiasıyla açılacak davalarda ve yapılacak taleplerde SendMail’in aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, davanın ve talebin tek muhatabnın kendisi olduğunu, dava veya talep neticesinde SendMail’in bir zarara uğraması durumunda SendMail’in bu zararlarını ilk tapete tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.8 MÜŞTERİ sisteme üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan SendMail’in sorumlu olmadığını, SendMail sistemine üyelik sırasında kendi belirlediği kullanıcı adını ve şifreyi koruma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu ve kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan SendMail2in bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 MÜŞTERİ, elektronik posta mesajlarının “phishing” adı verilen dolandırıcılık yönetiminin uygulanması amacıyla kullanılmayacağını, elektronik postanın virüs ve sair kötü amaçlı zararlı kodlar içermediğini, aksi takdirde doğacak zararlardan tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu SendMail’in bu tür dava ve taleplerden herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, dava veya taleper neticesinde SendMail’in zarara uğraması durumunda SendMail’in bu zararlarını ilk talepte karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 Müşteri, SendMail eğitim hizmetinin bir kereye mahsus ücretsiz olarak verileceğini, diğer eğitimlerin ise ayrıca ücrete tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.11 SendMail hesabının iptali ile birlikte sistemde duran MÜŞTERİ’ye ait tüm verilerin silineceğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna elektronik posta alıcı listeleri, geçmiş ve güncel kampanya raporları dahildir. SendMail herhangi bir sebep ya da zamandan bağımsız olarak hesabınızı tek taraflı olarak ve derhal iptal edebilir.

Böyle bir durumda SendMail sistemi ya da ilişkili servislere MÜŞTERİ’nin bağı kesilir ve kullanıcı adı ile şifre kullanılmaz hale gelebilir.

Böyle bir durumda SendMail sisteminde duran veriler silinebilir ve kullanılmaz hale gelebilir. SendMail herhangi bir kişi ya da kuruma hizmet vermeyi istediği zaman ve istediği sebeple reddedebilir.

MÜŞTERİ’nin alıcı listesi şüpheli bulunursa MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulur. Alıcı listesindeki üyelerin %20’den fazlasına ulaşılamaz ise MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesindeki üyelerin %5’i üyelikten çıkmak isterse MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesindeki üyelerin %0.3’inden fazlası spam şikayetinde bulunursa MÜŞTERİ’nin hesabı durdurulabilir. Alıcı listesinde çıkma ile ilgili teknik düzenlemeleri yapma ve çıkma talepleri takip etme, sonlandırma MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup bu hususla ilgili olarak SendMail’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.12 MÜŞTERİ 6563 sayılı Kanun gerekliliklerine uygun olarak, SendMail sistemi aracılığı ile gönderilen her mesaj için “üyelikten ayrıl” linki veya üyelerin kendilerini elektronik posta listesinden çıkarabilmelerine izin veren düzenlemeleri içermelidir. Aksi durumun tespiti halinde SendMail derhal MÜŞTERİ’nin SendMail sistemini kullanmasını durdurabilir.

1.13 MÜŞTERİ, kullandığı veritabanının izin alınmış elektronik posta adreslerinden oluştuğunu SendMail’e garanti ettiğini ve talebi halinde SendMail’e bunu ispatlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.14 MÜŞTERİ göndermiş olduğu HTML tabanlı elektronik postaların bazı servis sağlayıcıları tarafından görüntülenemeyebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SendMail HTML tabanlı elektronik postaların gönderildiği kişilerin bilgisayarlarının ya da servis sağlayıcılarının ayarlarının bunu aynen görüntülemeye göre ayarlandığının garantisini vermemekte, bu yönde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

1.15 SendMail zaman zaman işbu sözleşmenin hüküm ve koşullarında değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler SendMail’in internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer. MÜŞTERİ internet sitesindeki güncellemeleri takip etmek ve sözleşmenin hüküm ve koşullarındaki değişiklikleri takip etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.16 İşbu sözleşme ile MÜŞTERİ’ye SendMail sistemi ile ilgili herhangi bir telif hakkı, fikri veya sınai hak verilmiş değildir. MÜŞTERİ sadece işbu sözleşme kapsamında sistemi kullanma hakkına sahip olup bunun dışında SendMail sistemi, kaynak kodları ve sair unsurları üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. MÜŞTERİ, tersine mühendislik ve sair yöntemlerle kaynak kodlarını elde etmeyeceğini, sistemi, kaynak kodlarını ve sistem ile ilgili sair tüm materyalleri çoğaltmayacağını, yaymayacağını, işlemeyeceğini, umuma arz etmeyeceğini, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletmeyeceğini ve yeniden iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.17 MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeden yapacağı yazılı bildirimle sona erdirebilir. Ancak böyle bir sona erme durumunda ödemiş olduğu miktarı iade isteyemeyeceği gibi bakiye borcu varsa bu borcunu SendMail’e ödemeden sözleşmeyi feshedemeyeceğini ve tahakkuk edebilecek ücretleri ödemek zorunda olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. HİZMET BEDELLERİ VE ÜCRETLENDİRİLMESİ

MÜŞTERİ aşağıdaki tablodan seçtiği paket kapsamında ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, almış olduğu paketin ödemesini tam yapmış olmak şartıyla bir alt ya da bir üst pakete SendMail’e yapacağı bir bildirimle geçebilir. Böyle bir geçiş durumunda MÜŞTERİ, kullanmadığı krediler olduğundan bahisle ücret iadesi veya indirim talep edemez. MÜŞTERİ, SendMail’in aşağıda beliritlen paket türlerini ve paket fiyatlarını tek taraflı olarak değiştirebileceğini, böyle bir değişiklik durumunda, değikliğin internet sitesinde yayınlanmasından itibaren en geç üç gün içerisinde yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi sona erdirebilir. Ancak böyle bir sona erme durumunda MÜŞTERİ SendMail’den ücret iadesi talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paket Fiyatları
Ürün Kodu Hizmet Satış Fiyatı
{{urun.id}} {{urun.name}} {{urun.fiyat}} $Toplu mail gönderim paketlerinde yıllık fiyatlandırma yapılır. Sipaiş edilen kredi miktarı, son sipariş tarihi itibariyle 1 yıl boyunca geçerlidir. Son sipariş tarihi üzerinden 1 yıl geçtikten sonra kalan kredi miktarı hesabınıza aktarılmaz. Toplu mail gönderim paneli eğitimi ilk satın alımlarda ücretsiz olarak verilmektedir.
USD kuru olarak satış günü T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru uygulanır.


3. SİSTEM GEREKLİLİKLERİ

SendMail’ı kullanmak için browser destekli pc, mac,  tablet  kullanılabilir. İlaveten en az 512 KB/s hızında bir internet bağlantısı yeterlidir.. SendMail Macintosh, Unix veya diğer platformlarda sınırlı bir biçimde işleyebilir ancak yine de Windows harici ortamlarda verimlilik garantisi yoktur. Yine SendMail İnternet Explorer, Chrome, Firefox  web tarayıcısı olmayan bir ortamda sınırlı bir biçimde çalışır ve yine bu konuda diğer tarayıcılarla (Netscape Navigator gibi) tam verimlilik garantisi vermez.


4. MUHTELİF HÜKÜMLER

4.1 İşbu sözleşmenin herhangi bir şartı uygulanamaz veya geçersiz olarak kabul edilirse bu geçersizlik sözleşmenin bütününü etkilemez ve sözleşme diğer hükümleriyle birlikte yürürlükte kalmaya devam eder.

4.2. MÜŞTERİ işbu sözleşmenin hiçbir şekilde SendMail ile bir ortaklık, işbirliği, acentelik, bayilik, alt işveren-üst işveren ve sair bir hukuki ve fiili ilişki yaratmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. MÜŞTERİ, deprem, sel gibi doğal felaketler, yangın, hırsızlık, sistem saldırıları, enerji kesintileri, telekomünikasyon altyapısındaki arızalar, SendMail dışındaki çeşitli hizmet sağlayıcıların sistemlerinde meydana gelen arızalar, grev, halk ayaklanmaları, terör eylemleri ve sair mücbir sebep veya zorlayıcı sebep teşkil eden hallerden dolayı SendMail’in işbu sözleşme ile yükümlendiği edimlerini yerine getirememesinden dolayı bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında SendMail’den tazminat talep edemeyeceğini, mücbir sebep veya zorlayıcı sebep halinin meydana gelmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde bu halin ortadan kalkmaması durumunda sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğini, ancak bu tür bir sona erme halinde mücbir sebep veya zorlayıcı sebep halinin ortaya çıkmasına kadar tahakkuk etmiş bulunan hizmet bedellerini, zararları ve sair bedelleri SendMail’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SendMail’in bilişim sistemi kayıtlarının, ticari defterlerinin ve sair tüm kayıtlarının HMK m.193 kapsamında münhasır ve bağlayıcı delil olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin “Sözleşmeyi okudum ve şartları kabul ediyorum.”  kutucuğunu işaretlediği tarih ve saatte yürürlüğe girmiştir.